Producenci
Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Wiesławem Polakiewicz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Konsultant Wiesław Polakiewicz z siedzibą w Poznaniu (60 – 538) przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, posługująca się numerem NIP: 781-101-99-65 oraz posiadająca numer REGON: 630768360.
 2. Treść przedmiotowego regulaminu świadczenia usług dotyczy wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu treści przepisu art. 431 k.c. Niniejszy regulamin nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c.
 3. Operatorem niniejszego serwisu jest Wiesław Polakiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konsultant Wiesław Polakiewicz z siedzibą w Poznaniu (60 – 538) przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, posługująca się numerem NIP: 781-101-99-65 oraz posiadająca numer REGON: 630768360.
 4. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez KONSULTANTA.
 5. W przypadku zainteresowania produktami oferowanymi na niniejszym portalu konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c. prosimy o kontakt z KONSULTANTEM pod adresem: wydawnictwo@akademia-wina.pl

2. SŁOWNICZEK

 1. W przypadku gdy w regulaminie nie zastrzeżono inaczej, poszczególne słowa mają poniższe znaczenie:
  1. KONSULTANT – podmiot sprzedający towary i świadczący usługi, w zakresie sprzedaży publikacji, organizacji szkoleń, konferencji oraz seminariów.
  2. UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 k.c., składający zamówienie na oferowane usługi lub towary.
  3. PORTAL – serwis internetowy umożliwiający zakup lub dostęp do produktów lub usług oferowanych przez KONSULTANTA.
  4. DOKONANIE ZAPŁATY - data uznania rachunku bankowego KONSULTANTA lub data faktycznego otrzymania należności przez KONSULTANTA.

3. ZAKUP PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH ORAZ ELEKTRONICZNYCH NA NOŚNIKU

 1. W celu zakupu publikacji oferowanych przez KONSULTANTA, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się w PORTALU.
 2. Formularz, o którym mowa w pkt 3.1., zawiera następujące informacje:
  1. Nazwę firmy lub instytucji, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko.
  2. Ulica, adres, miejscowość wraz z kodem pocztowym
  3. Numer identyfikacji podatkowej, e-mail, telefon kontaktowy
 3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest także do zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenia zamówienia.
 5. W potwierdzeniu złożonego zamówienia oprócz wskazania zamówionej publikacji znajdują się dane niezbędne do dokonania płatności za zamówione publikacje.
 6. Formy płatności.
  1. Płatność za zamówione publikacje odbywa się przelewem na rachunek bankowy: 77 1600 1202 0004 0513 6835 1011
  2. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego KONSULTANTA lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
  3. UŻYTKOWNIK ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl
 7. Realizacja zamówienia.
  1. Realizacja złożonego zamówienia odbywa się po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia.
  2. Zamówienie realizowane jest w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia i/lub zaksięgowania płatności.
  3. Po skompletowaniu zamówienia przesyłka wraz z fakturą VAT wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w treści zamówienia.
  4. Koszty wysyłki oraz pakowania podawane są każdorazowo przy zamawianej publikacji.
  5. Nie ma możliwości zamówienia publikacji z wysyłką za pobraniem.
  6. W przypadku zamówienia publikacji gdzie adres doręczenia będzie poza Polską, prosimy o kontakt z KONSULTANTEM pod adresem: wydawnictwo@akademia-wina.pl
  7. UŻYTKOWNIK może anulować zamówienie kontaktując się z KONSULTANTEM e-mailem wydawnictwo@akademia-wina.pl w treści podając numer zamówienia. Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już wysłane do UŻYTKOWNIKA.
  8. Ceny publikacji podane są w złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.
  9. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części UŻYTKOWNIK jest o tym fakcie informowany emailem na adres podany w zamówieniu lub telefonicznie. Wówczas UŻYTKOWNIK ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub żądania dostarczenia częściowego zamówienia, zaś pozostałych publikacji w terminie późniejszym, przy czym za część zamówienia przesłaną w terminie późniejszym UŻYTKOWNIK zobowiązany będzie uiścić dodatkową należność z tytułu kosztów pakowania i przesyłki, która to zostanie ustalona z KONSULTANTEM.
  10. UŻYTKOWNIK będący konsumentem ma 14 dni na zwrot zakupionej publikacji i odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot środków za zwrócone publikacje odbywa się tym samym kanałem, którym płatność otrzymał KONSULTANT.

4. SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA.

 1. W celu zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu, konferencji lub seminarium [zwanym dalej: SZKOLENIEM] organizowanym przez KONSULTANTA, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest w pierwszej kolejności do wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na PORTALU.
 2. Formularz o którym mowa w pkt 4.1., zawiera następujące informacje:
  1. Nazwę firmy lub instytucji, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko.
  2. Ulica, adres, miejscowość wraz z kodem pocztowym
  3. Numer identyfikacji podatkowej, e-mail, telefon kontaktowy
 3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest także do zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią regulaminu.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia zostaje wysłane potwierdzenia zamówienia.
 5. Formy płatności.
  1. Płatność za zamówione SZKOLENIE odbywa się przelewem na rachunek bankowy: 77 1600 1202 0004 0513 6835 1011 na podstawie faktury VAT wystawionej przed SZKOLENIEM.
  2. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego KONSULTANTA lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
  3. UŻYTKOWNIK ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl
  4. Niedokończenie przez UŻYTKOWNIKA płatności poprzez serwis PayU nie stanowi rezygnacji z zamówienia. W takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane, a faktura VAT zostanie wystawiona z 14 dniowym terminem płatności.
 6. Realizacja
  1. Brak wpłaty za SZKOLENIE w terminie wskazanym na fakturze VAT nie stanowi o rezygnacji z udziału w SZKOLENIU.
  2. Rezygnację ze SZKOLENIA można złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą wydarzenia, wysyłając pisemne oświadczenie na adres KONSULTANTA, przy czym liczy się data otrzymania oświadczenia przez KONSULTANTA, a nie data nadania przesyłki.
  3. Brak obecności UŻYTKOWNIKA lub jego przedstawiciela na SZKOLENIU bez pisemnego oświadczenia dostarczonego do KONSULTANTA w sposób opisany w punkcie 4.6.2. nie stanowi rezygnacji i podstawy do anulowania zamówienia (zgłoszenia uczestnictwa).
  4. KONSULTANT zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia. Zmiana może nastąpić najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem. KONSULTANT zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z powodu zdarzeń losowych - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. W przypadku odwołania SZKOLENIA KONSULTANT dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty planowanego SZKOLENIA , przy czym zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

5. REKLAMACJE

 1. UŻYTKOWNIK ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na oferowane towary lub usługi. Pisemna reklamacja winna być złożona w terminie 3 dni od daty stwierdzenia jej podstaw.
 2. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania.
 3. KONSULTANT ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 14 dni od daty jej wpływu.
 4. Zwrot następuje tym samym kanałem co została dokonana płatność, UŻYTKOWNIK może wybrać inną formę zwrotu uwzględnioną w pisemnej reklamacji.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA przekazywanych do KONSULTANTA za pośrednictwem PORTALU odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych stosownych aktów prawnych mających na celu ochronę danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest KONSULTANT. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW, w tym informacje do których podania zobowiązany jest UŻYTKOWNIK na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na podstawie niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny z uwagi na siedzibę KONSULTANTA.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2021 i ma zastosowanie do umów zawartych tego dnia, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. KONSULTANT jest uprawniony do wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu KONSULTANT każdorazowo zawiadomi UŻYTKOWNIKÓW o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl